Služby

Informácie o ortodontickej liečbe

Ortodontická liečba (čelustno-ortopedická)

Špecializovaný obor stomatológie, zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečbou chybného postavenia zubov a čeľustí.

Cieľom ortodontickej liečby je korigovať nepravidelnosti v postavení zubov a čeľustí, spôsobujúce estetické a funkčné problémy.

Prečo rovnať zuby

Krásny úsmev a estetický zovnajšok je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou úspechu v osobnom i profesnom živote. Je dokázané, že ľudia s krásnym úsmevom majú vyššie sebavedomie, sú pozitívnejšie vnímaní svojim okolím, ľahšie nadväzujú partnerske vzťahy a sú úspešnejší i v profesnom živote.

Nepravidelnosti v postavení zubov a zubných oblúkov nie sú len estetickým problémom. Neliečená závažná ortodontická vada v sebe skrýva aj iné zdravotné riziká.

Zuby nepravidelne uložené v zubnom oblúku sa obtiažne čistia a stávajú sa tak miestom ukladania povlaku, tvorby zubného kameňa a vzniku kazu. To ale neznamená, že sa nedajú perfektne vyčistiť a nemôžu zostať zdravé po celý život. Musíme však na to vynaložiť väčšie úsilie a viac času. Ak si necháme zuby nevyrovnané, budeme s týmto problémom zápasiť po celý život.

Pre správnu funkciu a zdravie chrupu je veľmi dôležité, aby bol žuvací tlak rovnomerne rozložený na všetky zuby. Keďže je sila vyvíjaná pri žuvaní potravy značná, dochádza v určitých situáciách (straty zubov, niektoré závažné ortodontické vady) k preťažovaniu závesného aparátu susedných zubov a čeľustného kĺbu.

U detí s “predkusom a značne vyklonenými hornými rezákmi” dochádza pri údere, alebo páde na tvár k častým úrazom predných zubov.

Zuby sa zúčastňujú na tvorbe reči – artikulácii. Dôležitú úlohu pri schopnosti hovoriť a vyslovovať hrá vzájomné postavenie zubov, jazyka a pier. Zuby sa dotýkajú jazyka a pier a umožňujú správne výslovovať hlásky a celé slová. Deťom, ktorým chýbajú predné zuby uniká vzniknutou medzerou vzduch a majú tak problémy pri vyslovovaní niektorých hlások a slov. Skúste vysloviť hlásky “D”, “T”, “N”, alebo “L” bez toho, aby ste sa jazykom dotkli zubov.

V zdravom, fyziologickom chrupe je každý zub v kontakte s protiľahlými a susednými zubami. Kontakt protiľahlých zubov zabezpečujú hrbčeky a jamky na žuvacích plochách zubov, susedné zuby sa vzájomne dotýkajú v kontaktných bodoch (najvypuklejšia časť korunky zuba). Žuvací tlak je tak rovnomerne rozložený na všetky zuby.

Po strate čo i len jediného zuba dochádza k významnému narušeniu tejto rovnováhy. Zuby susediace s extrakčnou medzerou si začnú hľadať nový kontakt a dochádza ku skláňaniu zubov susediacich s medzerou. Naviac sú tieto zuby páčené žuvacím tlakom, ktorý už nepôsobí v dlhej ose zuba a dochádza k ústupu kosti v oblasti tlaku.

Takto sklonené zuby sú často prekážkou pri kvalitnom protetickom a implantologickom ošetrení chrupu a vyžadujú spoluprácu protetika (implantológa) a ortodontistu. V prvej fáze sa pomocou zubného strojčeka napriamia korunky a korene sklonených zubov a vytvoria ideálne priestorové podmienky pre nahradenie stratených zubov. Takto optimálne rozmiestnené zuby potom umožňujú zhotovenie maximálne funkčnej a estetickej náhrady (druhá fáza).

Ako prebieha liečba

Konzultácia

Pri prvej návšteve (konzultácii) lekár vyhodnotí hlavnú príčinu ortodontickej vady. Zhodnotí stav Vašich zubov, ďasien, úroveň ústnej hygieny, skontroluje vzájomnú polohu zubov, zubných oblúkov, profil tváre a doporučí alebo nedoporučí ortodontickú liečbu. Po tomto prvotnom vyšetrení Vás lekár informuje, či doporučuje ortodontickú liečbu. Podá Vám základné informácie o type aparátu ( snímací alebo fixný), predpokladanej dobe liečby, času, kedy je s liečbou vhodné začať ako aj o finančnej náročnosti liečby.

Pozor, keďže základnou podmienkou úspešnej ortodontickej liečby je perfektná hygiena chrupu, často Vám ortodontista doporučí návštevu dentálnej hygieničky, ktorá Vám chrup profesionálne vyčistí a naučí Vás ako sa o svoje zuby správne starať.

Vstupné vyšetrenie a stanovenie liečebného plánu.

Vstupné vyšetrenie pozostáva zo založenia dokumentácie, uskutočnenia potrebných meraní na chrupe a mäkkých tkanivách, zhotovenia odtlačkov chrupu, roentgenových snímok a digitálnych fotografií chrupu a tváre. Na základe dôkladného vyhodnotenia všetkých údajov získaných pri vstupnom vyšetrení vytvorí lekár správny liečebný plán, podľa ktorého sa bude v liečbe postupovať a s ktorým Vás detailne oboznámi.

Aktívna ortodontická liečba sa uskutočňuje pomocou snímacích a fixných aparátov.

Snímacie aparáty (platne) majú v porovnaní s fixnými aparátmi (nalepené na zuboch) obmedzené možnosti a neumožňujú využiť plné spektrum ortodontických pohybov. Slúžia na liečbu ľahších ortodontických vad, alebo na predliečenie zložitejších anomálii chrupu prevažne v detskom veku (dočasný a zmiešaný chrup). Využitie nachádzajú aj po ukončení liečby aparátmi fixnými, kde v retenčnej fáze udržujú správne postavenie zubov a bránia ich návratu do pôvodnej polohy.

Snímací aparát zhotovuje zubný technik v laboratóriu na základe odtlačkov zubov. Je vyrobený zo špeciálnych živíc, do ktorých sa vkladajú ortodontické skrutky, pružinky alebo iné prvky, ktoré upravujú konkrétnu odchýlku zubov alebo čeľustí. Aparát si pacient sám vyberá a vkladá do úst, takže efektivita aparátu závisí okrem správnej indikácie a vyhotovenia na spolupráci a motivácii pacienta pri jeho nosení.

Liečba snímacím aparátom trvá priemerne 1,5 – 3 roky s kontrolami v 2-3 mesačných intervaloch. Detailné vyrovnávanie jednotlivých zubov je snímacím aparátom veľmi obtiažne, preto je vo väčšine prípadov nutné pokračovať v liečbe fixným aparátom.

Fixné aparáty sú strojčeky pevne nalepené na zuboch pacienta. Sú jednoznačnou voľbou pri liečbe väčšiny ortodontických anomálii. Fixnými aparátmi možno dosiahnúť veľmi dobrých a stabilních výsledkov i u rozsiahlejších vad chrupu.

Súčasťou fixného aparátu sú krúžky (kovové prstienky) nalepené na zadných zuboch a zámky (brekety) nalepené na ostatných zuboch. Zámky môžu byť kovové, alebo keramické (estetické zámky). Do drážok jednotlivých zámkov a kanýl krúžkov sa vkladajú drôty rôzneho tvaru a priemeru. Drôty postupne tvarujú zubný oblúk a majú úlohu “koľajníc“, po ktorých zuby posúvame na požadované miesto. U väčšiny pacientov je súčasťou fixného aparátu aj podnebný oblúk. Slúži na úpravu postavenia horných molárov (stoličiek) a kontrolu kotvenia v hornom zubnom oblúku.

Priebeh liečby fixným aparátom

Separácia zubov

Pred nalepením strojčeka musíme zuby separovať. Pri separácií sa medzi zadné zuby vložia separačné gumičky. Separačné gumičky zostávajú medzi zubami najčastejšie 2-5 dní, maximálne však po dobu 14 dní. Je dôležité, aby pacient gumičky nevybral, nejedol príliš lepivú stravu a nestrkal medzizubnú kefku alebo niť do priestoru s vloženými gumičkami.

Ak gumička vypadla sama, znamená to, že priestor medzi zubami je dostatočný.

Lepenie krúžkov a zámkov

Po odstránení separačných gumičiek dôkladne očisteníme povrch všetkých zubov leštiacou pastou. Lekár vyberie správnu veľkosti krúžkov (krúžky by mali byť čo najtesnejšie), ktoré na zub nalepí lepidlom obsahujúcim fluoridové látky. Fluoridy postupne uvolňované z lepidla chránia povrch zuba pod krúžkom pred vznikom zubného kazu.

Zámky (brekety) sa po správnom umiestnení na zuby osvietia špeciálnou lampou, ktorá vytvrdí lepidlo pod zámkami. Podobne ako lepidlo pri krúžkoch, aj toto obsahuje fluoridy, chrániace povrch zuba pod nalepeným zámkom. Do drážok jednotlivých zámkov a kanýl krúžkov sa vloží pružný oblúk a priviaže sa k nim pomocou farebných gumičiek alebo kovových ligatúr.

Kontroly

Nevyhnutnou podmienkou úspešnej ortodontickej liečby je perfektná spolupráca pacienta.

To znamená mimo iného pravidelne dochádzať na kontroly raz za 5-7 týždňov. Pri kontrolách sa sleduje funkčnosť a neporušenosť jednotlivých častí aparátu, uskutočnené posuny zubov a úroveň hygieny chrupu. Nedodržiavanie termínov kontrol ma za následok zbytočné predlžovanie liečby. V prípade, že je fixný aparát dlhý čas bez kontroly, môže dojsť k nežiadúcim účinkom liečby až k poškodeniu zubov.

Priemerná doba liečby fixným aparátom je 1,5 – 3 roky, v závislosti na závažnosti ortodontickej vady, veku a spolupráci samotného pacienta.

Sňatie fixného aparátu

Po sňatí fixného aparátu odstránime pomocou špeciálnej frézky zbytky lepidla pod zámkami a nalepíme tenký retenčný drôtik na vnútornú plochu zubov (od jazyka). Jeho úlohou je udržať správne postavenie predných zubov po sňatí aparátov.

Zuby sa vyleštia a odtlačia. Odtlačky sú dôležité pre výrobu dokumentačných sadrových modelov chrupu a snímacích retenčných aparátov. Pri sňatí aparátov zhotovujeme dokumentačné fotografie chrupu a tváre.

Retenčná fáza

Po sňatí fixného aparátu liečba plynule prechádza do retenčnej (udržiavacej) fázy. Retenčná fáza je rovnako dôležitá ako samotná liečba strojčekom. Jej úlohou je udržať správne postavenie zubov a zabrániť recidíve (návratu zubov do ich pôvodnej polohy).

Hlavnú príčinu, prečo sa zuby po liečbe snažia vrátiť do pôvodnej polohy môžeme hľadať vo vláknach spájajúcich koreň zuba s alveolárnou kosťou ako aj susedné zuby navzájom.

Tieto vlákna sa pri pohyboch zubov napínajú a ich prestavba prebieha oveľa pomalšia ako v prípade kosti. Ťah vlákien závesného aparátu zubov môže byť preto príčinou znehodnotenia výsledku ortodontickej liečby.

Retenčná fáza trvá minimálne tak dlho ako samotná liečba strojčekom. Využívame pri nej fixné retainery, retenčné platne, monobloky a essixové dlahy. Prvé 3 mesiace sa aparáty nosia čo najviac, ďalšie 3 mesiace len na noc. Ich nosenie sa postupne obmedzuje až sa prestanú nosiť úplne.

Tak ako počas aktívnej fázy liečby (rovnanie zubov strojčekom) aj počas retenčnej fázy sú pre zabezpečenia 100% výsledku potrebné kontroly. Tie prebiehajú spočiatku raz za 3 mesiace, neskôr raz za 6 mesiacov.

Komplikácie ortodontickej liečby

Podobne ako v iných lekárskych oboroch, aj pri ortodontickej liečbe sa môžu občas vyskytnúť komplikácie, prípadne nežiadúce účinky.

Po nasadení fixného aparátu sú zuby často citlivé. Príčinou citlivosti zubov je napätie periodontálnych vlákien závesného aparátu zuba. Tieto problémy trvajú 2-3 dni, maximálne 1 týždeň. Počas týchto dní je vhodné do jedálnička začleniť mäkšiu stravu. Vo výnimočných prípadoch možno citlivosť zubov utlmiť analgetikami.

Ďalšou komplikáciou može byť výskyt drobných odrenín alebo otlačenín na sliznici tváre, jazyka a pier. Sú spôsobené nalepeným fixným aparátom. Tieto problémy sú prechodné a po adaptácií mäkkých tkanív na aparát rýchlo vymiznú. Je vhodné ak pacient počas tejto doby prekrýva dráždiaci prvok aparátu krycím ochranným voskom.

Najčastejšou komplikáciou sprevádzajúcou ortodontickú liečbu je vznik bielych, alebo žltlých škvrn na povrchu skloviny v dôsledku nedostatočnej hygieny chrupu. Tieto škvrny vznikajú dôsledkom odvápnenia podpovrchových vrstiev skloviny a sú trvalé!

Zubný povlak je tiež zodpovedný za zápal a následné krvácanie ďasien. V tkanive zasiahnutom zápalom dochádza k spomaleniu pohybu zuba, prípadne až k nevratnému poškodeniu závesného aparátu zuba a okolitej kosti.
Za takto poškodené zuby je preto zodpovedný sám pacient!